autoskola-fren autoskola.gif, 4 kB

Školení řidičů
Povinné školení řidičů
Povinnost zúčastnit se školení řidičů a přezkoušení jejich znalostí vychází především z následujících právních předpisů:

a) zákon č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - Školení řidičů na získání "Osvědčení profesní způsobilosti řidiče"
b) zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů - Školení řidičů z povolání,
c) zákon č. 65/1965 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů - Školení řidičů - referentů.

Školení řidičů na profesní osvědčení
Povinnost zúčastnit se školení řidičů a přezkoušení jejich znalostí vyplývající ze zákona č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů se týká okruhů řidičů, vyjmenovaných v § 48 odst. 1 písm. a) až d) zákona.
Jsou to řidiči, kteří řídí
a) motorové vozidlo vybavené zvláštním výstražným zařízením se zvláštním světelným zařízením modré barvy,
b) vozidlo taxislužby,
c) nákladní vozidlo, speciální vozidlo a jízdní soupravu, mimo takové jízdní soupravy, jejíž součástí je jako tažné vozidlo zemědělský nebo lesnický traktor, pokud největší povolená hmotnost vozidel nebo jízdní soupravy převyšuje 7 500 kg,
d) vozidlo pro přepravu více jak 9 cestujících včetně řidiče.
Školení se provádí v rozsahu 16 hodin ročně a jednou za 3 roky je ukončeno přezkoušením znalostí. U řidičů mladších 21 let je školení ukončeno praktickou zkouškou dovedností v ovládání vozidla v délce trvání nejméně 15 minut. Dokladem o provedeném školení je osvědčení profesní způsobilosti řidiče, které vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, popřípadě magistrát příslušný podle místa trvalého pobytu řidiče. Tento doklad je podle zákona č. 361/2000 Sb. při řízení takového vozidla jedním z dokladů potřebných k řízení a řidič je povinen ho vozit s sebou a na požádání předložit ke kontrole policistovi.
Školení řidičů z povolání
Povinnost zúčastnit se školení řidičů a přezkoušení jejich znalostí vyplývající ze zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, se týká všech řidičů z povolání. Za řidiče z povolání se považuje řidič, který řídí vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, nebo dopravce, který provozuje dopravu pro cizí potřeby a je zároveň řidičem vozidla, kterým tuto dopravu provozuje.
Zákon odkazuje na vyhlášku č. 55/1991 Sb., o výcviku a zdokonalování odborné způsobilosti silničních motorových vozidel. Tato vyhláška byla zrušena vyhláškou č. 470/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb. Za nástupnický právní předpis po vyhlášce č. 55/1991 Sb. se považuje zákon č. 247/2000 Sb. V tomto případě se ale pro školení řidičů z povolání vztahuje pouze obsah stanovený v příloze č. 6 zákona č. 247/2000 Sb.
Povinnost účasti na školení pro tyto osoby vyplývá z ustanovení § 3 odstavce 1 písmeno d) zákona č. 111/1994 Sb. Zákon v tomto případě nestanovuje, jaký doklad řidič obdrží po takto absolvovaném školení a přezkoušení. Provedení školení a přezkoušení však musí být spolehlivě a jednoznačně zadokumentováno.
Školení řidičů - referentů
Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze zákona č.65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí vozidlo.
V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.
Zákoník práce v § 133 odst. 1 písmeno e) ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit svým zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
V § 273 odst. 1) jsou výše uvedené právní a ostatní předpisy blíže specifikovány. Jedná se mimo jiné o dopravní předpisy. Mezi dopravní předpisy patří zejména zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky, dále nařízení vlády č.168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), zákon č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě.
V případě tohoto školení se Zákoník práce z hlediska obsahu a rozsahu školení a ověření znalostí neodvolává na žádný jiný právní předpis, podle kterého by toto školení mělo být prováděno. Bude záležet pouze na zaměstnavateli, v jakém obsahu a rozsahu vzhledem k charakteru vykonávané práce zaměstnancem zabezpečí provedení jeho školení a po jeho ukončení ověření získaných znalostí. Pokud se týká periodicity, potom analogicky se zákonem č.247/2000 Sb. by školení mělo probíhat 1x za rok. Provedení školení a ověření znalostí musí být prokazatelně zadokumentováno.
Vstupní praktické školení
V současné době je na velké množství pracovních pozic požadován řidičský průkaz. Do firem nastupují mnohdy čerství držitelé řidičského oprávnění a jsou jim svěřována drahá vozidla. Proto některé firmy, nad rámec povinností daných zákonem, požadují při nástupu zaměstnance praktické prověření jeho řidičských dovedností.
Tuto nepovinnou formu školení provádíme "na míru" podle konkrétní objednávky firmy, zpravidla se koná před prvním přidělením vozidla zaměstnanci. Předchází jí teoretické školení a skládá se z praktické jízdy s učitelem buď ve firemním voze nebo ve vozidle autoškoly. Po jízdě je provedeno vyhodnocení, na přání písemné, s případným doporučením zdokonalovacího výcviku.
Na první pohled se jedná o zbytečnost, ale jde o účinnou prevenci předcházení zbytečným škodám na majetku firmy i na lidských životech.
Defenzivní jízda
Kurz se skládá ze dvou částí.
V první části konané v učebně se účastníci seznámí s teoretickými principy defenzivní jízdy.
Druhá část probíhá v běžném silničním provozu a zaměřuje se především na praktické osvojení principů defenzivní jízdy. Učitel upozorňuje účastníka na chybné návyky a doporučí jejich změnu.
Cílem kursu je připravit účastníka tak, aby se maximálně vyvaroval chyb v řízení vozidla a nestal se ani viníkem ani obětí dopravní nehody.